Laat je iPhone of iPad vandaag nog repareren.

Service en kwaliteit!
Laat je iPhone of iPad vandaag nog repareren.

Problemen met je iPad? We helpen je graag!

Service en kwaliteit!
Problemen met je iPad? We helpen je graag!

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN IPHONE REPAIR SERVICE & CONSUMENT

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘iPhone Repair Service: Service locatie van iPhone Repair Service “(specifieke statutaire naam van dealer)” ; ‘klant': de “(potentiële)” afnemer van zaken en/of diensten van iPhone Repair Service.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle diensten en opdrachten die iPhone Repair Service ontvangt van zijn klant, inclusief de diensten via de website www.iphonerepairservice.nl, waarbij iPhone Repair Service als leverancier van reparaties aan iDevices optreedt.
2.2 Er wordt alleen een overeenkomst gesloten met iPhone Repair Service “(specifieke statutaire naam van dealer)”. Er komt uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand met de eigenaar van de formule iPhone Repair Service en er kunnen door IPhone Repair Service “(specifieke statutaire naam van dealer)” ook geen rechten en verplichtingen worden aangegaan namens anderen, die handelen onder de naam iPhone Repair Service.
2.3 De tussen de klant en iPhone Repair Service gemaakte afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen om van toepassing te zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van iPhone Repair Service zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en toebehoren. iPhone Repair Service heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt iPhone Repair Service alvorens tot levering over te gaan eerst contact op. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zoals vermeld op de website www.iphonerepairservice.nl zijn leidend voor de dienstverlening, behoudens het geval dat er sprake is van een kennelijke fout.
3.2 Een overeenkomst tussen iPhone Repair Service en de klant komt tot stand nadat de klant zijn iDevices overdraagt aan iPhone Repair Service voor inspectie en of reparatie, zulks in de breedste zin des woords.
3.3 Door iPhone Repair Service opgegeven of met de klant schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. iPhone Repair Service is niet aansprakelijk voor enige vertragingsschade.
3.4 De administratie van iPhone Repair Service geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan iPhone Repair Service verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door iPhone Repair Service verrichte leveringen. Partijen komen overeen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 4. Onderzoek: schade aan toestel, inspectiekosten

4.1 Na inspectie van het te repareren product, wordt door iPhone Repair Service een prijsopgave gedaan. De klant kan besluiten om af te zien van de reparatie van het product. In dat geval is de klant alleen de inspectiekosten van € 29,00 verschuldigd.
4.2 Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd, is niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de inspectie functieverlies van het product optreedt. iPhone Repair Service aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 5. Prijzen/tarieven

Alle prijzen die vermeld zijn op de site van iPhone Repair Service zijn in Euro’s en inclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Levering

6.1 Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats in de shop’s van iPhone Repair Service, waar de opdracht door de klant is verstrekt.
6.2 iPhone Repair Service zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van iPhone Repair Service.
6.3 Alle door iPhone Repair Service geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van iPhone Repair Service tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die iPhone Repair Service jegens de klant mocht krijgen wegens tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen jegens iPhone Repair Service.

Artikel 7. Retentierecht

iPhone Repair Service kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de klant onder zich heeft, zolang de door iPhone Repair Service geleverde goederen of diensten niet volledig door de klant zijn betaald en zulks een de klant toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de klant krachtens enige overeenkomst, c.q. deze algemene voorwaarden, jegens iPhone Repair Service verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 8. Retour iDevices

Indien een iDevices wordt geretourneerd dat naar het oordeel van iPhone Repair Service schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal iPhone Repair Service de klant hiervan in kennis stellen.

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.
9.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door iPhone Repair Service in beginsel zullen zijn vervallen. iPhone Repair Service is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
9.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft iPhone Repair Service een garantie van drie maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft iPhone Repair Service een garantie van drie maanden op de reparatie.
9.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien iDevices schade heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan iDevices wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan iDevices niet altijd zichtbaar is.
9.5 Indien het product of iDevices na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen, vervalt de garantie van drie maanden.
9.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat iPhone Repair Service het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

Artikel 10. Dataverlies

De mogelijkheid bestaat dat er door het onderzoek of door de reparatie dataverlies optreedt. De klant dient daarom, voordat het product voor onderzoek of reparatie wordt aangeboden, te zorgen voor een back-up van de gegevens. Voor het eventuele verlies van data, in welke vorm dan ook, is iPhone Repair Service niet aansprakelijk.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Services locatie van iPhone Repair Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 iPhone Repair Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat iPhone Repair Service is uitgegaan van door of namens de iPhone Repair Service verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3 iPhone Repair Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iPhone Repair Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover iPhone Repair Service in verzuim is en voor zoveel deze kosten aan iPhone Repair Service toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.5 iPhone Repair Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.6 Indien iPhone Repair Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iPhone Repair Service beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7 De aansprakelijkheid van iPhone Repair Service is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iPhone Repair Service of zijn eventuele leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Betaling, contractuele rente en incassokosten

iPhone Repair Service levert in beginsel niet op krediet. De betaling dient voor de geleverde diensten en/of producten direct bij de aflevering te worden gedaan door middel van een contante betaling of een pinbetaling.
Indien iPhone Repair Service echter akkoord gaat met een levering op krediet, dient de betaling zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk achtdagen dagen na factuurdatum.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, overeenkomstig de geldende regels van de Wet Incassokosten, ook de incassokosten voor rekening van de klant.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij iPhone Repair Service partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met iPhone Repair Service.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.